Thursday, 27 July 2017

21 dae van DEURBRAAK - Dag 3

Dag 3 - GESLOTE HEMEL ( Vervolg)

1.                              WANNEER DIE DUIWEL ONS HEMEL BLOKKEER

a.       Ons moet besef daar is ‘n geestelike oorlog aan die gang , en bose magte wat die verhoring van ons gebede verhinder
Dan 10:12-13  Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;  13  MAAR die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.

Engele speel ‘n baie belangrike rol in die stryd teen die Bose. Telkens in die Bybel word ons aandag gevestig op die werkinge van die engele                  (2 Kon.6:16-17; Heb.1:14; Dan.6:22; Hand.12:8-11;Ps.91:11-12).
Ons moet weet dat daar engele is wat ons help en ons kan ook bid dat die Vader sy engele sal stuur om ons te beskerm en te bewaar en te help tot ‘n deurbraak. Ons kan en mag egter nooit tot die engele bid nie. Ons moet ook nie van ons kant af met hulle probeer kontak maak nie.

b.      Ons is ook  in ‘n  persoonlike geveg gewikkel en ons moet kan weet om geestelike oorlogvoering te doen
Eph 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

1.         OWERHEDE – Soos Burgemeester – oor sekere areas (Bv: VEGAS)
2.         MAGTE – Kaptein - Konsentreer  op sekere areas – bv: pornografie
3.         WERELDHEERSERS – HEERS OOR LAND – Bv: Armoede in
4.         BOSE GEESTE IN DIE LUG – Persoonlike -Demone wat ons daagliks aanval , probeer verlei, en verhinder om ‘n deurbraak te beleef.

Wat moet ons doen ?

1.         BESEF JOU GESAGSPOSISIE
Die belangrikste waarheid wat die gelowige moet ken en kan hanteer, is die gesagsposisie of troonposisie. Onkunde hieroor maak die gelowige geestelik magteloos. Die Christen moet weet wie hy in Christus is en dat hy in Christus gesag het oor alle bose magte (Ef.1:19-22 en Ef.2:6).

Eph 1:19-20  …wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte  20  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,


Eph 2:6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, 

2.  TREK DIE VOLLE WAPENRUSTING AAN
·           Eph 6:10  Eindelik, my broeders, WORD KRAGTIG IN DIE HERE en in die KRAG VAN SY STERKTE.
·           Eph 6:11  TREK DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD AAN, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.  13  Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.


·           Eph 6:14-17  STAAN DAN VAS,….
a.         14 julle lendene met die WAARHEID omgord,
b.         met die borswapen van die GEREGTIGHEID aan,
c.         15  en as skoene aan julle voete die BEREIDHEID vir die evangelie van vrede.
d.         16 ….neem die skild van die GELOOF op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.
e.         17  En neem aan die helm van VERLOSSING
f.           en die swaard van die Gees—dit is die WOORD VAN GOD

2.         WEERSTAAN DIE DUIWEL
 Ons moenie die duiwel en sy demone vrees nie. Ons moet hom weerstaan en hom bestraf waar nodig. Moenie onnodig aandag gee aan die magte van die Bose nie, maar daar waar ons hulle sien werk, moet ons hulle weerstaan en bestraf. - Jak 4:7  Onderwerp julle dan aan God; WEERSTAAN DIE DUIWEL, en hy sal van julle wegvlug.
                                    
3.         WAAKen BID IN DIE GEES
Eph 6:18  terwyl julle MET ALLE GEBED EN SMEKING BY ELKE GELEENTHEID BID IN DIE GEES, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges.

4.         BIND en ONTBIND
2Co 10:4-5  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, 5  terwyl ons planne verbreek en elke skans (verbreek) wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Mat 18:18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

5.         KEN en GEBRUIK DIE WOORD
Ons moet die Woord van God ken. Matteus 22:29 sê dat ons dwaal omdat ons nie die Skrif en ook nie die krag van God ken nie. Baie Christene bly geestelik oneffektief en deel nie in die lewe van oorwinning nie, omdat hulle nie die Woord van God ken nie. Dit het tot gevolg dat hulle nie die waarheid ken nie en die duiwel hulle maklik kan mislei.

GEBED :  Dankie Here vir die Krag van die Heilige Gees in my lewe om die Bose te weerstaan en die duiwel se werke te verbreek.

No comments:

Post a Comment