Thursday, 27 July 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 5

Dag 5 -  Die ONMOONTLIKE

Wanneer jy ‘n situasie in die gesig staar wat onmoontlik lyk ? 
WEEREENS : ONTHOU WAT GOD GESê HET!!!

a.                As jy soos die Israeliete staar na die die Skelfsee voor jou en weet dat die Egiptiese weermag is agter jou ? 
Exo 14:13-14  Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.
14  Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.
Die Engels praat van “between a rock and a hard place” ; die Afrikaans... tussen die Tekkie en die Teer , tussen die Boom en die Bas 
 
b.                As jy loop rondom die mure van 'n Jericho wat te hoog lyk? 
Jos 6:2  Toe het die HERE vir Josua gesê: Kyk, Ek gee Jérigo met sy koning en dapper helde in jou hand.
Jos 6:16  En toe die priesters die sewende keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk: Skreeu! want die HERE gee die stad aan julle oor.
 
c.                As jou vyand sterker , groter, beter toegerus as jy? 
Bv: DAWID vs GOLIAT - 1Sa 17:45  Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ‘n swaard en met ‘n spies en met ‘n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.
 
d.                As die aanslag te veel  op een slag is
Voorbeeld van JEHOSAPHAT – 2Kron 20:1  En daarna het (1)die kinders van Moab en (2) die kinders van Ammon, en saam met hulle (3)‘n deel van die Meüniete teen Jósafat gekom om te veg.
2Kron 20:17  Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die HERE by julle, Juda en Jerusalem! Vrees nie en wees nie verskrik nie; trek môre teen hulle uit, en die HERE sal met julle wees.

e.                                  As jy alle ander moontlike al probeer het
Mar 5:25-27  En ‘n sekere vrou wat twaalf jaar lank bloedvloeiing gehad het  26  en veel onder baie geneeshere gely en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, 27  het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak;
Luk 8:48  En Hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.

SELFS DIE ENGELE  WEET –
 Luk 1:37 …. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

ONTHOU JESUS SE WOORDE
Mat 19:26  …. mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
Luk 18:27  ….. Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.
Mar 9:23  En Jesus sê vir hom: Wat dit betref—as jy kan glo, ALLE DINGE IS MOONTLIK VIR DIE EEN WAT GLO.

GEBED: Dankie Vader dat ek kan weet dat NIKS vir U onmoontlik is nie; ek bring nou my situasie voor U en bely dat vir U is ALLE DINGE MOONTLIK selfs al lyk dit vir my anders. DANKIE DAT U MY LIEFHET. Amen

God’s deliverance comes through a clear, strong vision of  God’s goodness and mercy, birthed in ordinary people, meeting the “Great Need” by unleashing God’s power into impossible situations.

No comments:

Post a Comment