Monday, 7 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 15

Dag 15 - DEURBRAAK deur STIL WEES

Jes 14:7 Die hele aarde rus, is stil; ….hulle breek uit in jubel.
(NV) Die hele aarde het nou rus en vrede, sy inwoners juig en sing.

Daar is ‘n tyd om te BID, ‘n tyd om te LOFPRYS , en ‘n tyd om TE SKREE
Maar dan is daar ook ‘n tyd:

a.  OM STIL TE WEES VOOR DIE HERE -  
Jes 30:15 Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, IN STIL WEES en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie
Jes 30:15 15 .... As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in STIL WEES en vertroue hê. Maar dit wou julle nie; (NV)

In stil wees voor die Here, bou ek die KRAG op vir my DEURBRAAK
As jy NIE tyd maak om STIL te wees voor GOD nie, beroof jy jouself en verarm jy jouself en verhinder jy jou deurbraak.

Kenmerke van STIL WEES :

1.1 Dit is opdrag aan ALMAL - Hab 2:20 Die Here is in sy heilige tempel: almal op aarde moet in Sy teenwoordigheid STIL WEES!
       
1.2 Sy GUNSGENOTE kry die voordeel - Psa 4:3-4 (4:4) Weet tog dat die HERE vir Hom ‘n gunsgenoot afgesonder het; die HERE hoor as ek Hom aanroep. 4 (4:5) Sidder, en moenie sondig nie; spreek in julle hart op julle bed, EN WEES STIL. Sela.

1.3 Dit is ‘n BELYDENIS in WIE my Geloof, Hoop en verwagting is:-
Psa 62:5 (62:6) Wees net maar stil tot God, my siel, want VAN HOM IS MY VERWAGTING!

1.4 Dit is ‘n BELYDENIS dat GOD, SPOEDIG gaan optree
Zep 1:7 Wag in stilte op die Here God! Die dag van die Here is naby! Hy het ‘n maaltyd voorberei, en dié wat Hy genooi het, gewy.

Luk 18:7 Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?
Luk 18:8 Ek sê vir julle DAT HY GOU AAN HULLE REG SAL DOEN; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

1.5 Ons STIL WEES vertrou bring GOD IN BEWEGING
Zec 2:13  Swyg alle vlees voor die HERE! Want Hy verhef Hom uit sy heilige woning. …… (NV)Hy kom uit sy heilige woning te voorskyn!

1.6 Dit is ‘n BELYDENIS dat GOD VIR ONS VEG.
Exo 14:14 Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg."
GNB - Exo 14:14  The LORD will fight for you, and all you have to do is keep still."
Bv: Jehosaphat  -  2 Kron 20:15
GEBED:  Here Leer my om ook STIL TE WEES voor U want in STIL WEES en vertroue lê my KRAG. En EK WIL. Amen

Psa 46:10 (46:11) Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.No comments:

Post a Comment