Sunday, 13 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag 21


 Dag 21-  DEURBRAAK vir die GEMEENTE


Psa 133:1-3  ‘n Bedevaartslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!  2  Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere.  3  Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid! 
DIE GOD VAN DEURBRAAK
2Sa 5:20  Daarop het Dawid na Baäl-Pérasim gegaan, en Dawid het hulle daar verslaan en gesê: Die HERE het voor my heen deur my vyande gebreek soos water deurbreek; daarom het hy dié plek Baäl-Pérasim genoem. 

PAULUS BID VIR DIE GEMEENTE .... VIR DEURBRAAK
Eph 3:13 Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer.
Message - Eph 3:13  So don't let my present trouble on your behalf get you down. Be proud!
Let op woorde “DAAROM” en “ OM HIERDIE REDE” (v14)

SAAM MET PAULUS BID ONS VIR DIE GEMEENTE DIE VOLGENDE:
1.     Dat Ons sal weet waar ons vandaan kom en wie ons is - Eph 3:14-15 Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,15 van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang,
God het ons , ons naam gegee:  AGS van SA

2.     Dat ons Besef die Krag wat ons ontvang het - -  Efes 3:16 dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,
a.     Krag om getuies te weesHand 1:8
b.     Krag om die werke van bose te verbreek – Luk 10:19
c.     Krag om wonderkerke te doen – Heb 2:4

3.     Wees Manne en vroue van Geloof - Efes 3:17 sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon,
Mar 16:17-18 En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, 18 slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

4.     Herstel die Basis van Liefde - Efes 3:17 ….julle wat in die liefde gewortel en gegrond is,
Phi 1:9 En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring,
a.     In Liefde bid ons vir mekaar – Jak 5:16
b.    In Liefde bedien ons mekaar – 1 Pet 4:10
c.     In Liefde verdra en vergewe ons mekaar – Efes 4:2 ; Kol 3:13
d.    In Liefde vergader ons gereeld saam in eenheid– Heb 10:24-25

5.     Besef van die grootheid van Sy liefde - Eph 3:18-19 en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref,
a.       Sy Liefde vir die wereld - Joh 3:16
b.       Sy Liefde vir Sy kerk – Efes 5:25

6.     Word Vervul met  Sy volheid - Efes 3:19 ….sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.
Col 2:10 en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;

7.     Besef die Krag wat in ons werk - Efes 3:20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,
2Kor 4:7 Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.

8.     ‘n Gemeente wat God verheerlik - Eph 3:21 aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.
Jes 42:12  Laat hulle aan die HERE die eer gee en sy lof in die eilande verkondig! 


No comments:

Post a Comment