Wednesday, 9 August 2017

21 Dae van DEURBRAAK - Dag16

DAG 16 -  DEURBRAAK in LOFPRYSING

Jes 14:7 Die hele aarde rus, is stil; ….hulle breek uit in jubel.
(NV) Die hele aarde het nou rus en vrede, sy inwoners juig en sing.

DAAR IS OOK ‘N TYD vir STIL WEES en dan is daar tyd OM TE LOFPRYS
1.         DEURBREKERS Loof die Here, MET ALLES BINNE HULLE
Psa 103:1-5  ‘n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!  2  Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!  3  Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,
4  wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,  5  wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend.

2.         DEURBREKERS Loof die Here ALTYDDEUR
Psa 30:12 (30:13) Daarom sal ek sing tot u eer; ek sal nie stilbly nie. Here my God, vir ALTYD sal ek U loof!

Psa 34:1  … Ek wil die HERE altyd loof; sy lof sal altyddeur in my mond wees.

Psa 71:13 Laat hulle wat my as vyand behandel, beskaamd staan, verteer word; laat hulle wat my ongeluk soek, hulleself toedraai in smaad en skande.
Psa 71:14 Maar ék sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder.

Phi 4:4  Verbly julle ALTYD in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

3.         DEURBREKERS Loof DIE HERE ook in MOEILIKE tye - Hab 3:17-18  Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, NOGTANS sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.

4.       DEURBREKERS weet die HERE woon in hulle Lofsange
Psa 22:3  (22:4) Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!

5.       GOD GEE die DEURBRAAK deur ons LOFPRYSING:

a.          ISRAELIETE by JERIGOJos 6:10  En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê: Julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie tot op die dag dat ek vir julle sê: Skreeu! dan moet julle skreeu.
Jos 6:16  En toe die priesters die sewende keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk: Skreeu! want die HERE gee die stad aan julle oor.

b.          JEHOSAPHAT - 2Ch 20:21  En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! 2Ch 20:22  En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.GEBED :  Here U wil ek Loof en Prys vir my deurbraak 

ELKE DEURBRAAK het ‘n OORSPRONG:
Mat 1:3  en Juda was die vader van Peres ……
JUDA beteken LOFPRYSING ..LOFPRYSING is die “VADER” van “DEURBREKER”

No comments:

Post a Comment