Tuesday, 26 September 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 2

Die Uitnodiging vervolg:

As jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike Saligmaker en Verlosser dan beteken dit dat jy die uitnodiging aanvaar het.

Ons is uitgenooi na ‘n “VERANDERDE LEWE” . - Luk 5:31-32 
En Jesus antwoord en sê vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.  32  Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
AMPL - Luk 5:31  … "Who needs a doctor: the healthy or the sick?  32  I'm here inviting outsiders, not insiders--an invitation to a changed life, changed inside and out."
D.W.S
1.      Wedergeboorte = EERSTE STAP tot die aanvaarding van die uitnodiging –
2.      Die DOOP = TWEEDE stap tot die aanvaarding van die uitnodiging

Hand 2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Zep 1:7 Wag in stilte op die Here God! Die dag van die Here is naby! Hy het ‘n maaltyd voorberei, en dié wat Hy genooi het, GEWY.

AMPL - Zep 1:7  …… for the Lord has prepared a sacrifice, and He has SET APART [for His use] those who have accepted His invitation. 
Message - Zep 1:7  …. the invited guests made holy.

GEWY = qâdash (hebreeus) -  to be  clean ;to appoint, to bid, to consecrate, to dedicate, to purify, to sanctify 

Ons leer in Heb 10:22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Die vraag is weereens, Het ek en jy die uitnodiging aanvaar ?
2Pe 1:10  Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.
Message - 2Pe 1:10  So, friends, confirm God's invitation to you, his choice of you. Don't put it off; do it now. Do this, and you'll have your life on a firm footing,


Gebed: Ja Here, ek aanvaar U uitnodiging, ek wil U aanbid met my hele wese.

No comments:

Post a Comment