Sunday, 15 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 22

 Dag 22 -  DIE TWEE ELEMENTE VAN AANBIDDING

2 Pet 1:3 3 Sy Goddelike krag het ons  alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. (NV)

INLEIDING
1.             GESINDHEID: - van ADORASIE/ BEWONDERING

Open 15:4  Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.
Rev 15:4  Who shall not reverence and glorify Your name, O Lord [giving You honor and praise in worship]? For You only are holy. All the nations shall come and pay homage and adoration to You, ....

1Pet 3:15  Maar heilig die Here God in julle harte ......
(Ampl) Through thick and thin, keep your hearts at attention, in adoration before Christ, your Master. .....

Psa 139:14  Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonder -baar is u werke! En my siel weet dit alte goed.
Message - Psa 139:14  I thank you, High God--you're breathtaking! Body and soul, I am marvelously made! I worship in adoration--what a creation!

2.              AKSIE / HANDELING –  van nederige en liefdevolle DIENSBAARHEID
As ek Hom ken…besef ek Sy krag…en deur Sy krag het ek alles ontvang wat noodsaaklik is om vir Hom te lewe en Hom te dien ….d.w.s ‘n lewe van AANBIDDING.
1Ch 29:20 ... Toe het die hele vergadering die HERE, die God van hulle vaders, geloof; en hulle het GEBUIG EN VOOR DIE HERE en voor die koning neergeval.
1Ch 29:20  ... Now adore (praise and thank) the Lord your God! And all the assembly blessed the Lord, the God of their fathers, AND BOWED DOWN AND DID OBEISANCE to the Lord and to the king ..

Open 13:8  En al die bewoners van die aarde sal hom AANBID, .....
Rev 13:8  And all the inhabitants of the earth will FALL DOWN IN ADORATION AND PAY HIM HOMAGE, .....

Open14:7  ... Vrees God en gee Hom heerlikheid..... en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
Rev 14:7  ... Revere God and give Him glory (honor and praise in worship), ... Fall down before Him; pay Him homage and adoration and worship Him ....

GEBED : DANKIE HERE DAT ek kan NEERBUIG en U KAN AANBID

Joh 4:24  God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.

Psa 22:23  Shout Hallelujah, you God-worshipers; give glory, you sons of Jacob; adore him, you daughters of Israel.

Luk 16:13  No worker can serve two bosses: He'll either hate the first and love the second Or adorethe first and despise the second. You can't serve both God and the Bank.

1Pet 3:2  When they observe the pure and modest way in which you conduct yourselves, together with your reverence [for your husband; to respect, defer to, revere him--to honor, esteem, appreciate, prize, and, , to adore him, that is, to admire, praise, be devoted to, deeply love, and enjoy your husband].

1Cor 11:13  Don't you agree there is something naturally powerful in the symbolism--a woman, her beautiful hair reminiscent of angels, praying in adoration; a man, his head bared in reverence, praying in submission?

Joh 4:24  God is sheer being itself--Spirit. Those who worship him must do it out of their very being, their spirits, their true selves, in adoration."

No comments:

Post a Comment