Tuesday, 17 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 24

Dag 24 - HOEKOM AANBID ONS?

·          
EK IS GESKAPE om te aanbid ; (CREATED for WORSHIP)
·           EK IS UITGEKIES om te aanbid; (CHOSEN for WORSHIP)
·           Ek IS GEROEP om te aanbid  (CALLED to WORSHIP)
·           Ek HET ‘N OPDRAG  om te aanbid; ( COMMANDED to...)

NOG REDES HOEKOM ONS MOET AANBID ?

1.        Dit dien as VOORBEREIDING vir die EWIGHEID (HEMEL).
Open 15:2-3Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld … het by die spieëlgladde see gestaan met siters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die Lam: "Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies.
 DIE AARDE IS DIE KLEED-REPETISIE VIR DIE HEMEL

2.         Want God VERDIEN ons AANBIDDING
 Psa 95:2-3 laat ons na Hom toe gaan met lof, laat ons Hom toejuig met lofsange, 3 want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode.
Open 5:12 en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

3.        Aanbidding hou ons VERHOUDING met God in Perspektief. –
Psalm 8:3-4   As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het— 4  wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? ( EK BESEF WIE IS GOD en WIE NIE … HY is en NIE EK NIE)

4.         AANBIDDING  is ‘n OFFER wat God nie sal VERWERP nie
Psa 51:17 (51:19) Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!
Message - Psa 51:17  I learned God-worship when my pride was shattered. Heart-shattered lives ready for love don't for a moment escape God's notice.  (NIE SOOS KAIN se offer wat VERWERP is nie)

5.         AANBIDDING VERSLAAN  en ONTTROON die VYAND 
Psa 8:2 (8:3) Kinders en suigelinge BESING die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.
Selfs al kan die duiwel ons NIE kry om hom te aanbid nie (Luk 4:8)sal hy sy beste doen om ons te kry om GOD OOK NIE TE AANBID NIE. Jou aanbidding FNUIK die Satan se planne (2 Kor 2:11)

6.        AANBIDDING is ons REAKSIE op SY LIEFDE. - Psalm 107:1
Psa 107:1 "Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!"
Ons AANBIDDING is NIE om te KRY nie, maar om te GEE. Ons kom nie Om’n SEëN, meer VREDE of BLYDSKAP te ONTVANG NIE, ons kom om te wys HOE LIEF IS ONS VIR HOM.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED : Vader volgens Ex 34:14 wil ek geen ander gode aanbid nie, so help my om U alleen te aanbid vir al die regte redes

LEES : Jes 43:7;  
 Jes 55:12  
Luke 19:37 ;
Ps 69:34
1 Pet 2:9  
Psalm 95:6 ;  
2 Pet 1:3  
 Openb 14:6-7 -…"Vrees God en gee aan Hom die eer... Aanbid Hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het." (NV)
Psalm 149:2-4 Laat Israel hom verheug in sy Maker, laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning. Laat hulle sy Naam prys met koordanse, laat hulle speel tot sy eer op tamboeryn en lier….

Heb 13:15 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

Psa 22:3 (22:4) Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!
No comments:

Post a Comment