Saturday, 21 October 2017

40 Dae van AANBIDDING- Dag 27

Dag 27 - HOE MOET ONS AANBID ?
    
Joh 4:23 Maar daar kom ʼn tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom  aanbid, dit so  moet doen.(NV)

Let op die twee woorde :
1.                   DEUR DIE GEES (Nuwe vert.) / IN GEES (Ou vert.)
·                     Dit dui op ons gees wat met Die Heilige GEES ontmoet .
1Kor 2:11 Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.
1KOR 14:2 Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.
·                     Ons moet seker maak van ons verhouding met God. - (Rom 8:16).
·                     Ons moet dus ingestel wees op die Heilige Gees
·                     Dit beteken dat ons bid en sing in die Gees - 1 Cor 14:14-15.
·                     Dit Word gewerk deur die Heilige Gees in ons - 2 Pet.1:20,21
·                     Dit bou ons op in die allerheiligste geloof  (Jud.1:20) 
·                     Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.   (Rom.8:2627)
  Ons aanbidding moet God verheerlik. 1 Kor 6:20 sê: " Want julle is duur gekoop ; Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. "

2.  IN WAARHEID Spreek van opregtheid voor God, alle maskers af. Daar is geen voorgee nie , “no pretense just naked truth”
1Jo 2:21 Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie.
Daar is sommige ....wat DIE WAARHEID VAN GOD verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Rom 1:25

Jesus leer ons in Joh 8:32  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Joh 14:17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
( Lees ook: Joh 15:26; Joh 16:13)

Aanbidding in Gees en in Waaheid – beteken die aflegging van sonde ; die afwesigheid van duisternis (1 Joh 1:6-10)


GEBED: Vader leer my om U te aanbid in Gees en in Waarheid.No comments:

Post a Comment