Saturday, 7 October 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag13

 Dag 13 - 2de HEBREEUSE WOORD = YADAH

Ezr 3:11  En hulle het aangehef met lof en dank aan die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig! En die hele volk het gejuig met groot gejuig toe hulle die HERE loof, omdat die fondament van die huis van die HERE gelê was.

Die Tweede Hebreeuse woord is : “Yadah”   en is ‘n werkwoord wat beteken,  “met uitgestrekte hand” ; “om hand uit te steek”, Om te aanbid met uitgestrekte hande .
Die teenoorgestelde betekenis hiervan is “Om te kla ; om die hande te wring ;” (Soos wanneer iemand bekommerd is of  bedel) .

OM HOM TE LOOF
2 Kron 20:21 -  En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: LOOF die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

OM DANK AAN HOM TE BRING
Psa 92:1  ‘n Psalm. ‘n Lied vir die sabbatdag. (92:2) Dit is goed om die HERE te LOOF en tot eer van u Naam te psalmsing, o Allerhoogste,
Kjv - Psa 92:1  A Psalm or Song for the sabbath day. It is a good thing TO GIVE THANKS unto the LORD, and to sing praises unto thy name, O most High:

OM TE BELY
1Kon 8:33 As u volk Israel verslaan word voor ‘n vyand, omdat hulle teen U gesondig het, en hulle hul tot U bekeer en U NAAM BELY en tot U bid en smeek in hierdie huis,

OM TE ROEM
1Kron 16:4 En hy het uit die Leviete dienaars aangestel voor die ark van die HERE, en dit om die HERE, die God van Israel, TE ROEM EN TE LOOF EN TE PRYS:
1Ch 16:4  He appointed Levites to minister before the ark of the Lord and to celebrate [by calling to mind], THANKING AND PRAISING the Lord, the God of Israel:

Psa 107:15  Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders;

2Ch 7:6 terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die Leviete met die musiekinstrumente van die HERE, wat koning Dawid gemaak het, om die HERE te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is.

GEBED :  HERE LEER MY OM IN OORWINNING TE LEEF DEUR LOFPRYSING 


Yadah = Hebrew word for PRAISE .
YAD - THE OPEN HAND, DIRECTION 
AH - REFERRING TO JEHOVAH 
YADAH - HANDS TO GOD 
  
 
When we get beyond our circumstances, beyond ourselves, reaching hands to the father with the attitude of love, trust and awe, then we are giving Yadah to the Lord 
Gen 29:35 En sy het weer bevrug geword en ‘n seun gebaar en gesê: Dié keer sal ek die HERE loof. Daarom het sy hom Juda genoem...

Die Naam “JUDA” is afgelei van “YADAH” .
VAN JUDA is dit gesê :  Gen 49:8  Juda, jy is dit! Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees; voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig.
LOFPRYSING IS ‘n MANIER VAN OORWINNING oor die vyand.
Lees ook : Jes 12:4 ;Jer 33:11

No comments:

Post a Comment