Thursday, 19 October 2017

40 Dae van ANBIDDING - Dag 25

Dag 25 - WIE AANBID ONS ?
Matt 4:10 10Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien." (NV)
GOD HET ALLEEN AANSPRAAK OP JOU AANBIDDING –  JY KAN EGTER NIE  GOD  EFFEKTIEF AANBID AS JY NIE WEET WIE HY IS NIE
Ons het gehoor van Samuel wat in die Tempel diens gedoen het….MAAR HY HET GOD NIE GEKEN NIE…...
Die 1ste Gebod -  “EK IS DIE HERE JOU GOD”  ….
Exo 20:3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, .....

Mat 4:10 Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid EN HOM ALLEEN DIEN.
"For it is written: ’Worship the Lord your God, and serve HIM ONLY.’" (Matthew 4:10)

Ons aanbid God :

1) Vir
WIE HY IS 

1Tim 6:15 ... die Salige en Enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,....16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, ...., AAN WIE TOEKOM EER EN EWIGE KRAG. Amen.
ONS LOOF EN AANBID HOM NIE NET VIR WIE HY IS NIE, MAAR  OOK VIR WAT HY GEDOEN HET en NOG STEEDS DOEN…..
2) VIR WAT HY GEDOEN HET

1Pet 1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,

3) VIR WAT HY
BESIG IS OM TE DOEN

Psa 103:1-5 ... Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!... 2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!
3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,
4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeder -tierenheid en barmhartighede, 5 wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend.

4) VIR WAT HY NOG GAAN DOEN  
Joh 14:3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEBED :  DANKIE VADER vir WIE U IS, vir WAT U gedoen het en ook wat U nou besig is om te doen in my lewe 


 LEES OOK / ALSO READ:
Psalm 103:2 Praise the LORD, O my soul, and forget not all his benefits — 3 who forgives all your sins and heals all your diseases, 4 who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, 5 who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle’s.

I Timothy 6:15 God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords, 16 who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. TO HIM BE HONOR AND MIGHT FOREVER. Amen.

1 Pet. 1:3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ!    In his great mercy He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead...

We praise God for creating us, for sending His son, for saving us.

1Pe 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

I think that God created man to be in a relationship with him and receive praise from him.(Unknown)
No comments:

Post a Comment