Wednesday, 11 October 2017

40Dae van AANBIDDING - Dag18

Dag 18 - Die 6de Hebreeuse woord is: =  “Zamar”

Zamar beteken om die snare te pluk; om te sing;  d.w.s lofprysing met die hulp van musiekinstrumente “ –
Psa 21:13 (21:14) Verhef U, HERE, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met PSALMGESANG!
Psa 21:13  Be exalted, Lord, in Your strength; we will sing and PRAISE YOUR POWER.
MESSAGE: Psa 21:13  Show your strength, GOD, so no one can miss it. We are out singing the good news!

1Kron 16:9-10 Sing , PSALMSING (ZAMAR)tot sy eer, spreek van al sy wonders.10 Beroem (HALAL)julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees.

Psa 57:8-9 (9-10) Waak op, my eer! Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak! ....Ek wil U loof onder die volke, o Here, psalmsing tot u eer onder die nasies.

Psa 149:3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.

Psa 33:2 Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp.
Psa 33:2  Use guitars to reinforce your Hallelujahs! Play his praise on a grand piano!
Psa 27:6 .....ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE.
Psa 71:22 So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp, u trou, my God! Ek wil psalmsing tot u eer op die siter, o Heilige van Israel!

Psa 66:2-4 Besing die eer van sy Naam, maak heerlik sy lofsang!
....4 Laat die hele aarde U aanbid en psalmsing tot u eer; laat dit u Naam verhef in psalmgesang. Sela.
Psa 66:2  Sing songs to the tune of his glory, set glory to the rhythms of his praise. .....Psa 66:4  The whole earth falls to its knees-- it worships you, sings to you, can't stop enjoying your name and fame.

Psa 30:4 (30:5) Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;
Psa 30:4  All you saints! Sing your hearts out to GOD! Thank him to his face!
LEES OOK :  Jes 12:5; 2Sam 22:50; Psa 61:8 ; Psa 66:2 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
GEBED:

Psa 61:1 :Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Psalm van Dawid. (61:2) o God, hoor my smeking, luister na my gebed!

No comments:

Post a Comment