Sunday, 5 November 2017

40 Dae van AANBIDDING - Dag 40

Dag 40 - VOLHARD IN GEBED EN AANBIDDING 

TOT JESUS se WEDERKOMS

 LEES Jak 5:7-16
‘n Lewe van volharding in gebed en aanbidding tot en met die wederkoms van Christus 
Ons let op twee sake,:
1.         Volhardende AANBIDDING VAN ONS HERE, en ‘n
2.         Volhardende GEBED VIR MEKAAR
TOT JESUS WEER KOM OM SY BRUID TE KOM HAAL ,  is dit waaroor die lewe gaan,
·         goeie tye … slegte tye …
·         siekte en gesondheid,
·         droogte en reëns,
·         lydingstye en blydskaptye.
WARE AANBIDDERS LEER OM GEDULDIG TE WEES IN OMSTANDIGHEDE en OOK MET MEKAAR
Jak 5:7-8  Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het.  8  Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.
WARE AANBIDDERS:
·          KLA nie en SUG NIE TEENOOR MEKAAR NIE– vers 9
·         VOLG die GOEIE VOORBEELD van ANDER  - vers 10-11
·         MENSE VAN HULLE WOORD -  vers 12 ( JA is JA, NEE is NEE)
 Jakobus leer ons – die WARE AANBIDDERS wat oppad is na die wederkoms – moet soos volg, v.13
13 ¶ Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom BID.
WANT AS JOU GEBED BEANTWOORD IS, GAAN JY LOFPRYS
Is iemand opgeruimd? Laat hom PSALMSING. 
 Jak 1:2-4 leer ons dat ons SELFS KAN LOFPRYS as ons onder beproewinge en versoekinge gaan.
TOTDAT JESUS KOM, MOET ONS:
1.       BID VIR DIE SIEKES - Jam 5:14-15  Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.  15  En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.
2.        VERHOUDINGE REG  MAAK en HOU- Jam 5:16  Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.
3.       VIR MEKAAR en OMSTANDIGHEDE BID   - Jam 5:17  Elía was ‘n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie;  18  en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit.
4.      MEKAAR RED en VERMAAN  - Jam 5:19  Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer,  20  laat hy weet dat die een wat ‘n sondaar van sy dwaalweg bekeer, ‘n siel uit die dood sal red en ‘n menigte sondes sal bedek.


GEBED : HERE HELP ONS GEDULDIG TE WEES TOT OP U WEDERKOMS

No comments:

Post a Comment